taishou-kun:

Komura Settai 小村雪岱 (1887-1940) designer of Shiseido 資生堂

- Oden Jigoku お伝地獄 (Oden hell) - 読売新聞 Yomiuri Shimbun - 1935

- Tsukkake samurai 突っかけ侍 - 1934

- Ronin Club 浪人倶楽部 - 1935